Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

  • W ramach audytu podatkowego zespół specjalistów – licencjonowanych doradców podatkowych – dokonuje szczegółowej analizy i kontroli prawidłowości rozliczeń zamawiającego w zakresie wybranych (jednego bądź kilku) należności publicznoprawnych: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych bądź fizycznych, obowiązków w zakresie funkcji płatnika (PIT), ubezpieczeń społecznych (ZUS), podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, czy innych zobowiązań.
  • Badanie jest przeprowadzane na podstawie dokumentów źródłowych (faktury zakupu i sprzedaży, rachunki, rejestry, deklaracje, zapisy księgowe), jak i będących podstawą ich wystawienia (umowy, jednostronne oświadczenia woli, dokumenty rejestrowe, itp.), a także innych dokumentów i zdarzeń mogących wpływać na powstanie lub zakres obowiązku podatkowego w podatkach będących przedmiotem audytu.
  • Każdorazowo określamy z Państwem metodologię badania tak, aby stwarzała możliwość obiektywnej oceny prawidłowości i rzetelności rozliczeń podatnika z tytułu obciążeń publicznoprawnych, a także mogła być podstawą do kwotowego oszacowania wielkości ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości. 
  • Po zakończeniu badania sporządzony zostaje raport zawierający ustalenia audytu, w tym omawiający szczegółowo stwierdzone nieprawidłowości, praktyczne sposoby ich usunięcia oraz procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości uchybień w rozliczeniach podatkowych. W raporcie z audytu mogą zostać przedstawione także ewentualne zalecenia dotyczące możliwości optymalizacji wysokości zobowiązań podatkowych. 
  • Przed rozpoczęciem badania zamawiający otrzymuje szczegółowy zakres i plan audytu w ramach poszczególnych tytułów podatkowych objętych audytem, a także zestawienie niezbędnych dokumentów do przygotowania.
  • Zakres oraz termin badania jest każdorazowo dostosowywany do Państwa potrzeb i możliwości tak, aby był zrealizowany w najmniej uciążliwy sposób.

Nasi eksperci:

Paweł Bębenek

Paweł Greszta

Tomasz Stanek

Powiązania:

Audyt prawny

M&A fuzje i przejęcia

RODO

ISO

Restrukturyzacja zobowiązań